Niezależne forum mieszkańców Kwidzyna i nie tylko :-)

Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 543 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 33, 34, 35, 36, 37  Następna strona
Autor Wiadomość
 Tytuł: Re: Dyskusje - Budowa mostu koło Kwidzyna w ciągu DK90
PostNapisane: 26 września 2014, o 20:47 
Offline
Przyjaciel forum

Dołączył(a): 3 lutego 2007, o 22:03
Posty: 354
Lokalizacja: Kwidzyn
Płeć: Mężczyzna
Ciekawostka:
Cytuj:
Dostawa i instalacja wraz z uruchomieniem oraz serwisowaniem systemu monitoringu na moście przez rzekę Wisłę w okolicach Kwidzyna.
12/09/2014 S175 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
I.
II.
IV.
V.
VI.

Polska-Gdańsk: Aparatura kontrolna i badawcza

2014/S 175-308739

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
Osoba do kontaktów: Karolina Włodarczyk
80-354 Gdańsk
POLSKA
Tel.: +48 585112400
E-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl zamowienia.gdansk@gddkia.gov.pl
Faks: +48 585112405

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: gddkia.gov.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie drogami krajowymi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa i instalacja wraz z uruchomieniem oraz serwisowaniem systemu monitoringu na moście przez rzekę Wisłę w okolicach Kwidzyna.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska, Region Północny.

Kod NUTS PL63
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie, serwisowanie oraz interpretacja wyników pomiarowych systemu monitoringu stanu technicznego mostu M-4 wraz z opracowaniem Instrukcji Obsługi zamontowanego systemu.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

38500000, 51200000
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 232 700 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GDDKiA-O/Gd/ZP/38/Z-4/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 104-182343 z dnia 31.5.2014

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 140-250773 z dnia 24.7.2014

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 134-240031 z dnia 16.7.2014

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 128-228167 z dnia 8.7.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

NeoStrain Sp. z o.o.
ul. Lipowa 3
30-702 Kraków
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 232 700 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 815 000 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Terminy wniesienia odwołania:
5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;
5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Terminy wniesienia odwołania:
5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;
5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.9.2014


Tekst pochodzi ze strony: http://www.portal-ochrony.pl/


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł: Re: Dyskusje - Budowa mostu koło Kwidzyna w ciągu DK90
PostNapisane: 26 września 2014, o 21:45 
Offline
Przyjaciel forum
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 13 czerwca 2010, o 16:39
Posty: 644
Lokalizacja: Kwidzyn
Płeć: Mężczyzna
Łakomy kąsek, dzisiaj kamery dobrej jakości to dzisiaj niewielkie pieniądze. Osiem dobrych kamer plus lokalny serwer to 20 tys. pozostaje wykonawstwo które z reguły nie przekracza 100% kosztów materiałów a 815 tys. to niesamowita kasa - no ale najlepiej zarabia się na zamówieniach publicznych.

_________________
AND


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Dyskusje - Budowa mostu koło Kwidzyna w ciągu DK90
PostNapisane: 27 września 2014, o 08:14 
Offline
Przyjaciel forum
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 29 marca 2006, o 12:48
Posty: 13816
Lokalizacja: Kwidzyn
Płeć: Mężczyzna
Cytuj:
Osiem dobrych kamer plus lokalny serwer to 20 tys.

Monitoring to nie tylko kamery do filmowania, ale też aparatura kontrolno-pomiarowa.

_________________
Obrazek


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł: Re: Dyskusje - Budowa mostu koło Kwidzyna w ciągu DK90
PostNapisane: 27 września 2014, o 09:18 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 kwietnia 2006, o 15:28
Posty: 778
Lokalizacja: Łódź
Płeć: Mężczyzna
I ludzie.

_________________
"...be yourself, no matter what they say ..."
(Sting)


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł: Re: Dyskusje - Budowa mostu koło Kwidzyna w ciągu DK90
PostNapisane: 27 września 2014, o 09:33 
Offline
Przyjaciel forum
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 13 czerwca 2010, o 16:39
Posty: 644
Lokalizacja: Kwidzyn
Płeć: Mężczyzna
Aleksander napisał(a):
I ludzie.

Co ci ludzie mieli by robić? Monitoring to monitoring. Instaluje się kamery, lokalny serwer i zestawia link radiowy do Straży miejskiej (live view) - proste jak parapet. Pomiary .... czego? Ilości prób samobójczych z podziałem na udane i nieudane?

_________________
AND


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Dyskusje - Budowa mostu koło Kwidzyna w ciągu DK90
PostNapisane: 27 września 2014, o 15:28 
Zainstalowanie dzisiaj jednej kamery monitoringu o bardzo dobrej jakości(tzw. megapixelowe) to koszt ok 50-60 tys. zł przy założeniu, że tworzy się system od podstaw. Zwykłe małej rozdzielczości to ok. 15-20 tys. zł za jeden punkt.


Góra
  
 
 Tytuł: Re: Dyskusje - Budowa mostu koło Kwidzyna w ciągu DK90
PostNapisane: 27 września 2014, o 16:23 
Offline
Przyjaciel forum
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 29 marca 2006, o 12:48
Posty: 13816
Lokalizacja: Kwidzyn
Płeć: Mężczyzna
anduel napisał(a):
Aleksander napisał(a):
I ludzie.

Co ci ludzie mieli by robić? Monitoring to monitoring. Instaluje się kamery, lokalny serwer i zestawia link radiowy do Straży miejskiej (live view) - proste jak parapet. Pomiary .... czego? Ilości prób samobójczych z podziałem na udane i nieudane?


Anduel,
Przeczytaj mojego posta jeszcze raz, a trzy ostatnie wyrazy na głos.

_________________
Obrazek


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł: Re: Dyskusje - Budowa mostu koło Kwidzyna w ciągu DK90
PostNapisane: 27 września 2014, o 17:03 
Offline
Przyjaciel forum
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 13 czerwca 2010, o 16:39
Posty: 644
Lokalizacja: Kwidzyn
Płeć: Mężczyzna
MACIEKZB napisał(a):
Zainstalowanie dzisiaj jednej kamery monitoringu o bardzo dobrej jakości(tzw. megapixelowe) to koszt ok 50-60 tys. zł przy założeniu, że tworzy się system od podstaw. Zwykłe małej rozdzielczości to ok. 15-20 tys. zł za jeden punkt.

Kamera IP 5 mega pixeli z mechanicznym filtrem podczerwieni to 1500zł do 2 tys. Kamera PTZ (pan/tilt/zoom) to 6 tys. ale niestety wymaga operatora lub wykonuje tzw. tras po zaprogramowanych trajektoriach. Na moście to rozwiązanie jest bez sensu, lepiej więcej kamer pracujących na małym obszarze bo tam zdarza się mała przejrzystość powietrza. Co by tam można było jeszcze monitorować, to nie wiem. Można siłę wiatru, ale po co? Kiedyś pisałem że ten most jest niedokończony, od strony gniewskiej zaczęto malować beton. Kiedyś w trakcie budowy zastanawiano się na jaki kolor ma być pomalowany, okazało się że na żaden. Jeśli ma być monitorowana jakaś wartość fizyczna to dlaczego nie jest rejestrowana od przeszło roku. Oświetlenie want to też dzieło niedokończone, światło jest żółtawe i oświetla tylko część pylonów, wg. mnie powinno być w kolorze czerwonym i typu ostry spot - wąska wiązka, są takie LED-y i kolimatory do skupiania światła. Co do samego monitoringu wideo to można zapłacić mało - tak się kalkuluje dla prywatnych klientów lub 5 do 10 razy drożej dla odbiorców instytucjonalnych, tak było, okazuje się że jest i pewnie będzie.

_________________
AND


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Dyskusje - Budowa mostu koło Kwidzyna w ciągu DK90
PostNapisane: 27 września 2014, o 18:00 
Offline
Przyjaciel forum
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 27 października 2006, o 12:24
Posty: 4882
Lokalizacja: Kwidzyn
Płeć: Mężczyzna
Jakąż wielką stratę poniósł nasz region, że nie zatrudnił Cię, Anduel
do zaprojektowania i wykonania naszego mostu. Ale cóż, było-minęło :(
Przy tak rozległej i precyzyjnej wiedzy - wszelkie międzynarodowe koncerny
powinny się o Ciebie zabijać, zdecydowanie.

_________________
"Czym się różni człowiek cywilizowany od kulturalnego? Człowiek cywilizowany jeśli kopnie, to przeprosi, a człowiek kulturalny nie przeprosi, bo nie kopnie"


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł: Re: Dyskusje - Budowa mostu koło Kwidzyna w ciągu DK90
PostNapisane: 27 września 2014, o 20:54 
Offline
Przyjaciel forum
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 13 czerwca 2010, o 16:39
Posty: 644
Lokalizacja: Kwidzyn
Płeć: Mężczyzna
Co za szyderstwo oki44. Nic do mostu nie mam, jest, działa ale według mnie pewne szczegóły są niedorobione. Dzisiaj strzeliłem parę fotek naszemu spinaczowi brzegów. Z oświetleniem jest tak jak mówię, jest do kitu dodatkowo na poziomie belki mostu lampy wszystko robią tylko nie spełniają pokładanych w nich nadziei, oświetlają ozdobne panele na odległość dwóch metrów. Mam trochę fotek naszej iluminacji i takiej gdzieś w Polsce która urzeka. Co do kamer to w swoim czasie kilkadziesiąt zainstalowałem, może te z niższej półki ale w branży mam rozeznanie. Jest kilka hurtowni które mają jawne cenniki i żadna nie kosztuje kilkadziesiąt tysięcy. Malowanie betonu było w planie, początek zachodniej estakady ma ślady malowania (kolor naturalny) ponieważ nie jestem jak mi imputujesz specjalistą od budowli mostowych to nie wiem jak szybko beton ulega erozji. Pewnie to przeoczenie co nieco skróci mu żywot, albo pogorszy estetykę. Staram się co nieco wiedzieć na temat o którym dyskutuje, albo odzywam się jak coś wiem, taka wiedza to nic szczególnego, nie musisz mi prawić takich nędznych komplementów.

_________________
AND


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Dyskusje - Budowa mostu koło Kwidzyna w ciągu DK90
PostNapisane: 27 września 2014, o 21:54 
A dlaczego Wy się Panowie dziwicie..... :roll:
Przecież dyskutujecie z facetem,który z reguły się nie myli.
Także,ten...tego...... :D :twisted:


Góra
  
 
 Tytuł: Re: Dyskusje - Budowa mostu koło Kwidzyna w ciągu DK90
PostNapisane: 28 września 2014, o 09:41 
Offline
Przyjaciel forum
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 29 marca 2006, o 12:48
Posty: 13816
Lokalizacja: Kwidzyn
Płeć: Mężczyzna
Cytuj:
Staram się co nieco wiedzieć na temat o którym dyskutuje,

To dyskutuj o aparaturze kontrolno-pomiarowej, która jest przedmiotem zamówienia publicznego.

_________________
Obrazek


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł: Re: Dyskusje - Budowa mostu koło Kwidzyna w ciągu DK90
PostNapisane: 28 września 2014, o 09:44 
Offline
Przyjaciel forum
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 13 czerwca 2010, o 16:39
Posty: 644
Lokalizacja: Kwidzyn
Płeć: Mężczyzna
Co do malowania mostu to chyba sam "oki44" w wątku mostowym pisał że będzie pomalowany. Jeśli nie on to ktoś inny kto miał dużą orientacje w temacie. Oświetlenie "ozdobne" poza niebieskimi bączkami na latarniach takim nie jest. W Polsce jest wiele przykładów pięknej iluminacji tego typu obiektów a u nas to niestety fuszerka, która co najwyżej oślepia kierowców. Ja tak to widzę, jeśli ktoś to widzi inaczej to jego problem, albo mój. Ugodowo mogę powiedzieć że mamy inne poczucie estetyki, to się zdarza. Jeśli przypadkiem mam rację to można uznać że ta część inwestycji to pomyłka, zresztą sami oceńcie, dopinam parę fotek, na sam koniec powiem że most swoją rolę spełnia jest tylko taki mały dysonansik.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

_________________
AND


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Dyskusje - Budowa mostu koło Kwidzyna w ciągu DK90
PostNapisane: 28 września 2014, o 11:09 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 16 czerwca 2010, o 13:29
Posty: 892
Lokalizacja: kwidzyn
Płeć: Mężczyzna
Odnośnie iluminacji - też uważam, że to lipa. Podobnie jak prawie zupełnie niewidoczna iluminacja mostu na Mostowej.
I dla przykładu inne.
http://www.rabbit.pl/Aktualnosci/Sterow ... u-w-Plocku
http://www.resinet.pl/aktualnosci/rzesz ... wicza.html


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł: Re: Dyskusje - Budowa mostu koło Kwidzyna w ciągu DK90
PostNapisane: 29 września 2014, o 08:26 
Offline

Dołączył(a): 23 maja 2012, o 20:38
Posty: 235
Płeć: Mężczyzna
drosik napisał(a):
Cytuj:
Staram się co nieco wiedzieć na temat o którym dyskutuje,

To dyskutuj o aparaturze kontrolno-pomiarowej, która jest przedmiotem zamówienia publicznego.


Drosik, anduel:
"Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie, serwisowanie oraz interpretacja wyników pomiarowych systemu monitoringu stanu technicznego mostu M-4 wraz z opracowaniem Instrukcji Obsługi zamontowanego systemu."

Przedmiotem przetargu jest system monitoringu stanu technicznego mostu.

Po co te nerwy? Piszcie tak, jak chcielibyście czytać o SOBIE.

Kapeć.
Mosty z załączonych linków przepięknie oświetlone. Szkoda, że nasz taki nie jest.


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 543 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 33, 34, 35, 36, 37  Następna strona

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  


-->

Forum e-kwidzyn jest własnością Stowarzyszenia Promocji Medialnej e-Kwidzyn. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Forum. Właściciel Forum nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zgłoś post do moderacji.